missie en visie

Missie
Wij zijn een Christelijke basisschool en zien elk kind als een uniek mens, door God geschapen.  Wij geven in ons onderwijs kinderen gereedschap mee (kennis en vaardigheden) die zij nodig hebben om uit te groeien tot een mens die stevig in het leven staat. We weten ons samen met de ouders verantwoordelijk voor hun welzijn op school. We bieden een omgeving van rust, veiligheid en plezier waar kinderen gerespecteerd en gewaardeerd worden.

 
Visie 
Wij zien elk kind als een uniek mens. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij op school met elkaar omgaan: met aandacht, zorg en respect voor elkaar. Wij vertellen verhalen uit de Bijbel, zingen gevarieerde liederen rond de Bijbel en houden gesprekken met de kinderen.
Het jaar door hebben we christelijke vieringen.
 
Communicatie
Het welbevinden van een kind op school is van groot belang voor een optimale ontwikkeling. Een goede communicatie en verstandhouding tussen school en gezin is hierbij noodzakelijk. De school spant zich in voor ouders bereikbaar te zijn en communiceert zaken met betrekking tot het kind direct met de ouders. Van ouders vragen wij om ook de school te informeren over dingen die het welzijn van het kind in de weg zouden kunnen staan, zodat de school daar rekening mee kan houden of maatregelen kan nemen die het kind ten goede komen.
 
Leren
Wij bieden een school/leeromgeving waarin de kinderen worden uitgedaagd tot leren. In ons onderwijsaanbod houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de daaruit voortvloeiende onderwijsbehoefte. Waar mogelijk wordt de leerstof op een andere manier aangeboden of wordt de leerstof aangepast. Dit geldt voor zowel kinderen die moeite hebben met de leerstof als voor kinderen die een voorsprong hebben op leerstofonderdelen.
 
Naar mate kinderen ouder worden doen we een steeds groter beroep op hun zelfstandigheid. Wij stimuleren de kinderen te ontdekken wat zij zelf al kunnen en hun kennis en vaardigheden verder uit te breiden.
 
Naast het overdragen van kennis, leren we kinderen hoe ze zelf informatie kunnen vinden en deze kunnen toepassen. Digitale middelen worden in het onderwijs ingezet als oefeninstrument en als kennis- en communicatiemiddel.
 
Wij kiezen voor lesmethodes die zich laten aanpassen aan het niveau van het kind. Daarnaast moet een methode niet in tegenspraak zijn met de identiteit van de school.
 
Wij gebruiken moderne onderwijsmethoden en leermiddelen en passen werkvormen toe die ruimte bieden aan diverse samenwerkingsvormen en leerstijlen van kinderen. Zaakvakken worden in samenhang aangeboden binnen thema's. Wij willen de doorgaande lijn in de leerstof waarborgen. Gedurende de gehele schoolloopbaan worden de vorderingen van de kinderen vastgelegd aan de hand van toetsen en observaties. Waar nodig neemt de school maatregelen om de ontwikkeling te bevorderen.
 
Het sociaal-emotioneel gedrag wordt geobserveerd en vastgelegd, zowel op individueel niveau als op groepsniveau. Door middel van duidelijke regels en afspraken, leer- en kringgesprekken werken wij aan sociale bewustwording. Sociale bewustwording draagt bij tot een positief beeld van de ander, maar ook tot een positief zelfbeeld.
 
Het stimuleren van de creatieve ontwikkeling krijgt aandacht tijdens de lessen tekenen, handvaardigheid en expressie. De school neemt deel aan het programma van Kunstmenu, waarin allerlei kunstuitingen zoals dans, theater, literatuur, film en muziek aan bod komen. Vooral tijdens feesten en projecten worden de kinderen uitgedaagd zich te presenteren in zang, dans en toneel.
 
Schooltuin en plein
De school wordt omgeven door een inspirerende tuin met een grote variatie aan beplanting. Hierdoor laten we ieder seizoen tot zijn recht komen. Het onderhoud van de tuin wordt door de school zelf verzorgd. De tuin biedt veel gelegenheid tot spelen, kijken en verwonderen. Tijdens natuuronderwijs en expressievakken maken wij hier regelmatig gebruik van.
De kleuters hebben een apart stukje van de schooltuin. Hier gaan de kinderen uit groep 1 zelf aan de slag met planten en zaaien. Op deze manier leren kinderen al jong oog te hebben voor de natuur.
 
De school beschikt over twee nieuw ingerichte speelpleinen die in elkaar overlopen. Ieder plein heeft een eigen toegang en eigen karakter. Het onderbouwplein ligt beschut achter het schoolgebouw en biedt ruime speelmogelijkheden.
Het bovenbouwplein ligt aan de zijkant van de school en biedt naast veel ruimte voor ren- en tikspelen ook beschutte zitplekken. Tijdens het buitenspelen is er toezicht van de eigen leerkracht.
 
Schoolhal
De centrale hal onderstreept het open karakter van de school. Het is een ontmoetingsplek van ouders, leerkrachten en leerlingen. De hal wordt veelvuldig gebruikt als extra speel- en werkruimte. Het podium wordt gebruikt tijdens vieringen en voorstellingen. De grootte van de hal staat het toe dit met alle kinderen van de school te doen.
 
Kern
waarden
Onze primaire taak is het bieden van goed onderwijs is. "Je bent op school om te leren!" We willen resultaten zien van onze inspanningen en zoeken naar de meest effectieve werkvormen om deze resultaten te kunnen behalen.
 
Om tot leren te komen moet naast kwalitatief goed onderwijs worden voldaan aan onderstaande voorwaarden;
  • een kind voelt zich veilig op school,
  • een kind weet zich gewaardeerd en gerespecteerd
  • een kind gaat met plezier naar school.
De bovenstaande kernwaarden zijn door het schoolteam gekozen als passend bij onze kijk op  ons pedagogisch en onderwijskundig klimaat. Ze zijn voor ons gevisualiseerd op een mooie poster.
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag, gerelateerd aan deze kernwaarden.
Onze benadering is daarbij positief. We benoemen en benadrukken zoveel mogelijk het gewenste gedrag, in plaats van het afkeuren van negatief gedrag.