missie en visie

We hebben met ons schoolteam in de afgelopen jaren stilgestaan bij onze visie op onderwijs. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een nieuw missiestatement en visietekst die richtinggevend is voor de school die we willen zijn en het onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden. Alles draait daarbij om:


In ons onderwijs hanteren we de onderstaande uitgangspunten
  • Geen kind is gelijk. We gaan uit van diversiteit en houden daar ook rekening mee in ons onderwijs.  
  • Ieder kind mag er zijn. We sluiten niemand buiten. 
  • Ieder kind maakt een eigen ontwikkeling mee. We stemmen ons onderwijs af op de ontwikkeling van kinderen om er voor te zorgen dat kinderen optimaal groeien. We begrijpen dat niet alle kinderen op hetzelfde moment en in hetzelfde tempo ontwikkelen. 
  • Ieder kind heeft een stem. Je mag laten weten wat je vindt en wil. Je stem leren gebruiken vraagt om afstemming op de wereld om je heen. Je bent niet alleen.  
  • Een kind leert nooit alleen. We gaan niet uit van individuele leertrajecten, maar zoeken altijd naar de verbinding van het kind om met en van anderen te leren. 
  • Ieder kind krijgt meer dan de basis mee. In ons onderwijs zorgen we ervoor dat kinderen ten minste de kerndoelen hebben behaald. Voor wie meer kan, bieden we voldoende uitdaging om ontwikkeling en groei te stimuleren en plezier te beleven aan het onderwijs. 

Gericht op ontwikkeling en groei 
Ons onderwijs is gericht op groei. Voor groei is goede voeding nodig. Dat geldt voor de lichamelijke ontwikkeling, maar het geldt ook voor de ontwikkeling tot volwassen mens in denken en doen. Om groei mogelijk te maken moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden. Allereerst rekenen we op de eigen groeikracht van kinderen. We koesteren verwondering en intrinsieke motivatie en waarderen nieuwsgierigheid, leerhonger en initiatief.  Veiligheid en een goede relatie met leerkrachten en klasgenoten maken dat kinderen zich ook durven laten zien. Kinderen hebben mensen nodig die vertrouwen uitstralen en ook deskundig zijn om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren en hoge verwachtingen uit te spreken. Voor groei en ontwikkeling hebben kinderen een rijke leeromgeving nodig waarin ze worden geprikkeld en uitgedaagd en aan het denken gezet. Daarnaast zijn er structuren nodig die de groei van leerlingen bevorderen. Dit biedt kinderen veiligheid en overzicht, zoals voorspelbaarheid door ritme en afwisseling, maar ook duidelijkheid in normen en waarden en regels en afspraken. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is van groot belang om het kind te leren kennen en te ondersteunen in het leren en ontwikkelen.  
 
Brede ontwikkeldoelen 
Wanneer we spreken van groei en ontwikkeling hebben we meer op het oog dan het aanleren van schoolse vaardigheden zoals lezen, rekenen en taal. We besteden veel tijd aan het goed (aan)leren van het lezen en rekenen en een goede taalbeheersing. Deze vaardigheden hebben kinderen nodig om zich blijvend te kunnen ontwikkelen, de wereld verder te ontdekken en onbelemmerd deel uit te kunnen maken van onze moderne samenleving. We besteden daarom ook veel aandacht aan digitale vaardigheden en het (weg)wijs worden in de online-wereld.  
Naast het aanleren van deze vaardigheden richt ons onderwijs zich ook op groei in zelfvertrouwen en groeien in zelfverantwoordelijkheid. Kinderen leren samenwerken, rekening houden met anderen, onderzoeken, keuzes maken, plannen, doorzetten, doelen behalen en reflecteren op hun eigen leerproces. Dit helpt hen in hun groei tot een stevig mens die op eigen benen kan staan, in verbinding met de ander.
Indicatoren voor groei en ontwikkeling zijn betrokkenheid, plezier, leerdurf,
nieuwsgierigheid, inspanning, kunnen en willen doorzetten en groeien in weten, kunnen en inzicht. 

Opbrengsten 
Naast meetbare vaardigheden in rekenen, spelling en (begrijpend) lezen richten we ons dus ook op minder meetbare maar wel merkbare opbrengsten. De vruchten van ons onderwijs kunnen worden omschreven als leesvaardig, taalvaardig, rekenvaardig, sociaal vaardig (vriendelijk, respectvol, samenwerken), emotioneel evenwichtig, brede kennis van de (wijde) wereld, plezier in nieuwe dingen leren en blijven ontwikkelen, opzoeken en onderzoeken, problemen kunnen oplossen, aanpakken en doorpakken, weten wie je bent en waar je gaven liggen op leergebied, maar ook op creatief, sportief, ondernemend of sociaal gebied.  

Hoe ziet ons onderwijs eruit

Wij zien ieder kind als een uniek, onvervangbaar, mens, door God geschapen, met eigen talenten en kwaliteiten. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij op school met elkaar omgaan: met aandacht, zorg en respect voor wat God in ieder mens gelegd heeft.

Wij vertellen verhalen uit de Bijbel zodat kinderen kunnen ontdekken wie God voor ze wil zijn. We zingen gevarieerde liederen rond de Bijbel en houden gesprekken met de kinderen.
Het jaar door hebben we christelijke vieringen.

Het welbevinden van een kind op school is van groot belang voor een optimale ontwikkeling.
We weten ons samen met de ouders verantwoordelijk voor hun welzijn op school. We bieden een omgeving van rust, veiligheid en plezier waar kinderen gerespecteerd en gewaardeerd worden.
Een goede communicatie en verstandhouding tussen school en gezin is hierbij noodzakelijk. De school spant zich in voor ouders bereikbaar te zijn en communiceert zaken met betrekking tot het kind direct met de ouders. Van ouders vragen wij om ook de school te informeren over dingen die het welzijn van het kind in de weg zouden kunnen staan, zodat de school daar rekening mee kan houden of maatregelen kan nemen die het kind ten goede komen.

Wij geven in ons onderwijs kinderen kennis, vaardigheden en richting (normen en waarden) mee. Hiermee kunnen ze opgroeien tot een mens die stevig in het leven staat en er ook wil zijn voor de ander.
Wij bieden een school/leeromgeving waarin de kinderen worden uitgedaagd tot leren. In ons onderwijsaanbod houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de daaruit voortvloeiende onderwijsbehoefte. Waar mogelijk wordt de leerstof op een andere manier aangeboden of wordt de leerstof aangepast. Dit geldt voor zowel kinderen die moeite hebben met de leerstof als voor kinderen die een voorsprong hebben op leerstofonderdelen.

Naar mate kinderen ouder worden doen we een steeds groter beroep op hun zelfstandigheid. Wij stimuleren de kinderen te ontdekken wat zij zelf al kunnen en hun kennis en vaardigheden verder uit te breiden.

Naast het overdragen van kennis, leren we kinderen hoe ze zelf informatie kunnen vinden en deze kunnen toepassen. Digitale middelen worden in het onderwijs ingezet als oefeninstrument en als kennis- en communicatiemiddel.

Wij kiezen voor lesmethodes die zich laten aanpassen aan het niveau van het kind. Daarnaast moet een methode niet in tegenspraak zijn met de identiteit van de school.

Wij gebruiken moderne onderwijsmethoden en leermiddelen en passen werkvormen toe die ruimte bieden aan diverse samenwerkingsvormen. Zaakvakken worden in samenhang aangeboden binnen thema's. Om de doorgaande lijn in de leerstof te waarborgen, leggen we gedurende de gehele schoolloopbaan de vorderingen van de kinderen vast aan de hand van toetsen en observaties. Waar nodig neemt de school maatregelen om de ontwikkeling te bevorderen.

Het sociaal-emotioneel gedrag wordt geobserveerd en vastgelegd, zowel op individueel niveau als op groepsniveau. Door middel van duidelijke regels en afspraken, leer- en kringgesprekken werken wij aan sociale bewustwording. Sociale bewustwording draagt bij tot een positief beeld van de ander, maar ook tot een positief zelfbeeld.

Het stimuleren van de creatieve ontwikkeling komt tot zijn recht binnen de thematische aanpak die we in alle groepen hanteren. De school neemt deel aan het programma van Kunstmenu, waarin allerlei kunstuitingen zoals dans, theater, literatuur, film en muziek aan bod komen. Vooral tijdens feesten en projecten worden de kinderen uitgedaagd zich te presenteren in zang, dans en toneel.

De school wordt omgeven door een inspirerende tuin met een grote variatie aan beplanting. Hierdoor laten we ieder seizoen tot zijn recht komen. Het onderhoud van de tuin wordt door de school zelf verzorgd. De tuin biedt veel gelegenheid tot spelen, kijken en verwonderen. Tijdens natuuronderwijs en expressievakken maken wij hier regelmatig gebruik van.
De kleuters hebben een apart stukje van de schooltuin. Hier gaan de kinderen uit groep 1 zelf aan de slag met planten en zaaien. Op deze manier leren we kinderen al jong oog te hebben voor de natuur.

De school beschikt over twee speelpleinen die in elkaar overlopen. Ieder plein heeft een eigen toegang en eigen karakter. Het onderbouwplein ligt beschut achter het schoolgebouw en biedt ruime speelmogelijkheden met een accent op groenbeleving.
Het bovenbouwplein ligt aan de zijkant van de school en biedt naast veel ruimte voor ren- en tikspelen ook beschutte zitplekken. Ook hier is het ervaren van de groene omgeving van belang. Tijdens het buitenspelen is er toezicht van de eigen leerkracht.

De centrale hal onderstreept het open karakter van de school. Het is een ontmoetingsplek van ouders, leerkrachten en leerlingen. De hal wordt veelvuldig gebruikt als extra speel- en werkruimte. Het podium wordt gebruikt tijdens vieringen en voorstellingen. De grootte van de hal staat het toe dit met alle kinderen van de school te doen.

Onze primaire taak is het bieden van goed onderwijs is. "Je bent op school om te leren!" We willen resultaten zien van onze inspanningen en zoeken naar de meest effectieve werkvormen om deze resultaten te kunnen behalen.

Om tot leren te komen moet naast kwalitatief goed onderwijs worden voldaan aan onderstaande voorwaarden;
  • een kind voelt zich veilig op school,
  • een kind weet zich gewaardeerd en gerespecteerd
  • een kind gaat met plezier naar school.


Deze kernwaarden zijn door het schoolteam gekozen als passend bij onze kijk op  ons pedagogisch en onderwijskundig klimaat. Ze zijn voor ons gevisualiseerd op een mooie poster.
Kinderen worden aangesproken op hun gedrag, gerelateerd aan deze kernwaarden.
Onze benadering is daarbij positief. We benoemen en benadrukken zoveel mogelijk het gewenste gedrag, in plaats van het afkeuren van negatief gedrag.