Google
Wereldwijd Deze Website

Hoofdmenu

Startpagina
De school
De ouders
Contact school-thuis
Het onderwijs
Leerlingzorg
Aanmelden
Info A-Z

Nieuws
Agenda
Schooltijden/Vakanties
Buitenschoolse opvang
Peuterspeelzaal
Links
Contact

 
Leerlingzorg op de Willem van Veenschool (1)

Inleiding
De ontwikkeling van uw kind wordt door de eigen leerkracht door middel van speciaal daarvoor bedoelde observaties en toetsen gevolgd. De gegevens die op die manier worden verkregen worden verzameld in een zogenaamd leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem helpt ons om uitval op bepaalde gebieden tijdig te signaleren zodat op tijd maatregelen kunnen worden genomen. Niet alle leerlingen doorlopen zorgeloos en als vanzelf de 8 groepen van onze school. Soms ontstaan er problemen op een specifiek leergebied of verloopt de algehele ontwikkeling niet zo vlot. Zowel binnen de school als daarbuiten zijn er mensen die betrokken kunnen worden bij de hulp aan de leerling.

Intern Begeleider/Zorgcoördinator
De Intern Begeleider (IB-er) verzamelt alle gegevens en bewaakt en coördineert de zorg op onze school. Kinderen die uitval vertonen op een bepaald of meerdere leergebieden em daarvoor een zorgtraject behoeven, worden regelmatig besproken door de IB-er en de leerkracht(en) van het kind.

Handelingsplan
Wanneer blijkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, wordt er een plan van aanpak gemaakt. Dit plan noemen wij een handelingsplan. Dit handelingsplan wordt aan de ouders voorgelegd zodat zij hiervan kennis kunnen nemen.

Zorgtraject
Wanneer bij een kind problemen gesignaleerd worden zal altijd in eerste instantie de eigen leerkracht extra hulp bieden in de klas. De moderne leermethoden voor de verschillende vakken bieden daarvoor meestal ook voldoende mogelijkheden. Soms is het nodig om meer pedagogisch- en didactisch onderzoek te doen, om het probleem beter in kaart te kunnen brengen. Dit onderzoek wordt op school gedaan door een Remedial Teacher of RT-er en vindt doorgaans plaats buiten de klas.
Wanneer de extra hulp in de klas niet voldoende is, kan een kind in aanmerking komen voor individuele hulp buiten de klas door de RT-er. Deze individuele hulp is altijd tijdelijk en wordt vastgesteld voor een periode van zes weken. Ouders worden voorafgaand aan iedere RT-periode schriftelijk geïnformeerd. Na evaluatie van de gegeven hulp kan, wanneer mogelijk, een verlenging met een volgende RT-periode worden toegewezen.

De leerling

Leerlingzorg (1)
Leerlingzorg (2)
Leerlingzorg (3)